outside-factory

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 โดยคณะกรรมการบริหาร คือ คุณปภาว์รมย์ เธียรเชาวน์ และหุ้นส่วน เพื่อดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั่วไป โดยสถานประกอบการแห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2210/22 ถนนนราธิวาสราชครินทร์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้น มีพนักงานเริ่มต้นเพียง 10 ท่าน อันประกอบด้วย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร และพนักงานทั่วไป ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯ มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ คลินิกแพทย์ผิวหนัง สถานเสริมความงาม ธุรกิจสปา และลูกค้าทั่วไป

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และให้การดูแลพนักงานทุกคนให้มีความรู้ มีทักษะที่ดีในการทำงาน และสร้างบรรรยากาศในการทำงานที่ดีทำให้พนักงานมีความสุขและมีความพึงพอใจในการทำงาน

inside-factory

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด ได้ย้ายที่ทำการใหม่ โดยย้ายมา ณ เลขที่ 26/6 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้เนื้อที่ 1 ไร่ เนื่องจากต้องการขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นได้อย่างทันเวลา เดือนสิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้รับการรับการรับรองมาตรฐานวิธี การที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (Good Manufacturing Practice: GMP) จากกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย อีกทั้งในเดือน กรกฎาคม 2553 ยังได้รับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน TUV NORD เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะองค์กรที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด มีบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ด้วยความรู้ ความชำนาญ และ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายตรงตามสายงาน บุคลากรของเรา ประกอบไปด้วย พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผิวหนัง นักบริหาร นักการตลาด นักบัญชี วิศวกร เป็นต้น โดยบุคลากรทุกตำแหน่งได้ร่วมกันบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวและเติบโตไปข้างหน้าภายใต้วัฒนธรรมองค์กร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

vision

Vision

“เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางควบคุมที่มีคุณภาพแบบองค์รวม อันประกอบด้วยคุณภาพของทีมงาน คุณภาพวัตถุดิบที่คัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุดทั้งภายในและต่างประเทศ อันเป็นที่มาของคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

mission-icon

Mission

  1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะในการทำงานจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
  3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์และลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์อย่างเป็นกัลยาณมิตร
  4. พัฒนาองค์กร ด้วยหลักการบริหารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  5. รับผิดชอบและให้การสนับสนุนกิจกรรมแก่สังคม ”
quality

Quality Policy

“พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ความรู้ ทักษะ และมีความสุขในการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง”

ร่วมสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิด เจ้าของกิจการ

Scroll to Top