ร่วมงานกับ SKINNEX

บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด เปิดรับบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรที่หลากหลายความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายตรงตามสายงานและความรับผิดชอบ โดยบุคลากรทุกตำแหน่งจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวและเติบโตไปข้างหน้าภายใต้วัฒนธรรรมองค์กรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Scroll to Top