certificate-service-banner
mobile-certificate-service-banner

บริการขอเอกสารรับรองต่างๆ

ลูกค้าที่ผลิตเครื่องสำอางกับทางบริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด นอกจากจะได้รับบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือการจดแจ้งเลข อย. แล้วทางบริษัทยังให้บริการในการขอเอกรับรองต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ออกให้ เช่น หนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale), หนังสือรับรองสถานที่ผลิต (Certificate of Manufacturer), รับรองสำเนาหนังสือรังรอง GMP, ใบรับรองการตรวจค่า SPF และอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม / ปรึกษาเรา

กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จาก  SKINNEX

  • calling-icon

    (02) 520-4611-4

  • calling-icon

    (02) 520 4611

Scroll to Top